AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH      


oferta form doskonalenia
na rok szkolny 2016 / 2017

Proponujemy Państwu ofertę szkoleniową na rok szkolny 2016/2017, która obejmuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego:

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w ofercie AUP-u takie formy doskonalenia, z których zechcecie skorzystać. W ciągu całego roku szkolnego będziemy proponować na bieżąco nowe formy wynikające z aktualnych potrzeb nauczycieli powiatu kwidzyńskiego.


Z wyrazami szacunku

DYREKTOR AUP w KWIDZYNIE - MARIA BOTWICZ 

DORADCY METODYCZNI


NASZA OFERTA:

Warsztaty metodyczne (formy bezpłatne)- Czas trwania- do 3 godzin

Warsztaty doskonalące umiejętności pedagogiczne- Zajęcia płatne odbędą się, gdy zbierze się grupa minimum 15 osób.

Kursy doskonalące- Zajęcia odbędą się, gdy zbierze się grupa minimum 15 osób.

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych

Cennik za proponowane formy doskonalenia

Pliki do pobrania:

- Oferta AUP na rok szkolny 2016/2017

- Karta zgłoszenia uczestnika na kurs doskonalący

- Karta zgłoszenia krótkiej formy doskonalenia

warsztaty metodyczne (formy bezpłatne) czas trwania- do 3 godzin

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Planowanie pracy nauczyciela w świetle nowej podstawy programowej.
 2. Dokumentacja nauczyciela.
 3. Konstruowanie oceny opisowej.
 4. Motywacja do nauki i uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
 5. Praca z uczniem trudnym. Diagnozowanie trudności.
 6. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo.
 7. Gry i zabawy w nauczaniu zintegrowanym.
 8. Sześciolatek w szkole.
 9. Komunikacja z rodzicami.
 10. Dojrzałość szkolna dzieci 6-cioletnich.
 11. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych.
 12. Tworzenie narzędzi badawczych umiejętności uczniów w klasach I - III.
 13. Inne - tematyka wg potrzeb.

JĘZYK POLSKI- szkoły podstawowe i gimnazja

 1. Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego.
 2. Jak osiągnąć sukces na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym?- refleksje i wskazówki.
 3. Twórczy umysł nauczyciela i ucznia.
 4. Jak przygotować ucznia do powiatowych badań umiejętności polonistycznych w szkole podstawowej i gimnazjum?
 5. Wybrane metody, techniki aktywizujące ucznia.
 6. Planowanie pracy z uczniem zdolnym.
 7. Tworzenie narzędzi do oceny pracy uczniów na lekcjach języka polskiego.
 8. Dwie przestrzenie życia dziecka - dom i szkoła.
 9. Jak się bawić mitami?
 10. Ćwiczenia twórczego myślenia.
 11. Asertywny nauczyciel - szczęśliwy nauczyciel.
 12. Inne - tematyka wg potrzeb.

MATEMATYKA- szkoły podstawowe i gimnazja

 1. Warsztat pracy nauczyciela matematyki.
 2. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 3. Zadania typu wykaż udowodnij na egzaminie gimnazjalnym.
 4. Układanie zadań do wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej dla gimnazjów.
 5. Bank zadań - nowe typy zadań na sprawdzianie klas VI SP.
 6. Nowa formuła sprawdzianu.
 7. Warsztaty metodyczne z GWO - tematyka do uzgodnienia.
 8. Warsztaty tematyczne prowadzone przez Adama Makowskiego Liceum i Gimnazjum Akademickie w Toruniu - tematyka do uzgodnienia 2 razy w ciągu roku szkolnego - dłuższa forma: warsztaty + wykład.
 9. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego.
 10. Program GEOGEBRA w praktyce.
 11. Inne - tematyka wg potrzeb.

PEDAGOG

 1. Profilaktyka uzależnień w szkole - dopalacze, co warto i trzeba o nich wiedzieć?
 2. Profilaktyka uzależnień w szkole - jak pracować z rodzicami uczniów zagrożonych lub eksperymentujących z dopalaczami i narkotykami?
 3. Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży- profilaktyka i przeciwdziałanie.
 4. Mediacje w szkole-"Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów w szkole z wykorzystaniem zasad mediacji rówieśniczej".
 5. Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży.
 6. Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka.
 7. Ipet bez tajemnic - opracowywanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Źle wychowane a może źle zintegrowane, czyli o zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci.
 9. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.
 10. Uczeń trudny czy wymagający. Budowanie strategii korygujących wobec uczniów z zaburzeniami zachowania.
 11. Inne tematyka według potrzeb.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - szkoły ponadgimnazjalne

 1. Standardy jakości kształcenia zawodowego.
 2. Jak promować szkolnictwo zawodowe.
 3. Wybrane propozycje ćwiczeń warsztatowych w konstruowaniu kariery zawodowej ucznia.
 4. Zastosowanie i wykorzystanie TI w kształceniu zawodowym.
 5. Mobilna edukacja. Rewolucja w nauczaniu i uczeniu się.
 6. Nowy egzamin zawodowy - strategie przygotowania.
 7. Umiejętności komunikacyjne n - la podstawą budowania prawidłowych relacji z dziećmi,innymi nauczycielami i rodzicami.
 8. Screencast - jak wykorzystać screencast w nauczaniu?
 9. Wybrane metody i techniki aktywizujące ucznia.
 10. Prezi - narzędzie z mojego warsztatu.
 11. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - wnioski i spostrzeżenia.
 12. Szczegółowa analiza wyników egzaminów zawodowych.
 13. Efektywne wykorzystanie prezentacji multimedialnych na lekcjach nauki zawodu.
 14. Różne modele oceniania.
 15. Programy narzędziowe wspierające pracę nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 16. Technologia IT w doświadczeniach nauczycieli szkół zawodowych i technicznych.
 17. Przegląd bezpłatnych narzędzi pomocnych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 18. Inne - tematyka wg potrzeb.

RELIGIA- szkoły podstawowe i gimnazja

 1. Warsztat pracy nauczyciela religii.
 2. Jak zmotywować ucznia do pracy na katechezie? dzielenie się doświadczeniem.
 3. Kreatywność ucznia i nauczyciela na katechezie.
 4. Praca z uczniem trudnym - diagnozowanie trudności.
 5. Przygotowanie ucznia do konkursów religijnych.
 6. Metody i techniki aktywizujące w katechezie.
 7. Rozwijanie umiejętności kluczowych na lekcjach religii.
 8. Tworzenie i wykorzystanie prezentacji Power Point na katechezie.
 9. Rozwijanie umiejętności kluczowych na lekcjach religii.
 10. Wychowanie sprawą serca.
 11. Kreatywność ucznia i nauczyciela na katechezie.
 12. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 13. Tworzenie prezentacji Power Point.
 14. Konferencja formacyjno - metodyczna na Adwent.
 15. Konferencja formacyjno - metodyczna na Wielki Post.
 16. Praca z uczniem trudnym - diagnozowanie trudności.
 17. Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 18. Inne - tematyka wg potrzeb.

WYCHOWANIE FIZYCZNE- szkoły podstawowe i gimnazja

 1. Fitness na zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Fitness z wykorzystaniem nowoczesnych przyborów na zajęciach wychowania fizycznego.
 3. RóĹźnorodne formy ćwiczeń rytmiczno- tanecznych do wykorzystania na okolicznościowych imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 4. Baza wyjściowa i ćwiczenia pomocnicze w nauczaniu podstawowych ewolucji gimnastycznych.
 5. Trening mentalny zespołu sportowego.
 6. Przykładowe zajęcia z wykorzystaniem zabaw lekkoatletycznych (mała i duĹźa zabawa biegowa).
 7. Metody kształtowania wytrzymałości i szybkości na zajęciach LA.
 8. Nauczanie poszczególnych technik na lekcjach pływania.
 9. Gry i zabawy rekreacyjne do wykorzystania na fakultetach wychowania fizycznego.
 10. Ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa.
 11. Ćwiczenia korygujące stopę płaską i koślawość kolan.
 12. Przykładowa lekcja z projektu Mały Mistrz.
 13. Kształtowanie cech motorycznych u dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
 14. Monitorowanie sprawności fizycznej w klasach III szkół podstawowych w Kwidzynie.
 15. Szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 16. Inne - tematyka wg potrzeb.


Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na metodyczne lekcje otwarte (jedna w semestrze)- prowadzone przez doradców metodycznych AUP.


Powrót do Oferty szkoleń

warsztaty doskonalące umiejętności pedagogiczne- zajęcia płatne odbędą się, gdy zbierze się grupa minimum 15 osób.

I. Awans zawodowy- szkolenie

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Awans zawodowy w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego.
 2. Propozycje szaty graficznej i układu dokumentacji.
 3. Propozycje dokumentacji związanej z odbytym staĹźem.

II. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


III. Rozwijanie umiejętności kluczowych

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Poznawanie ucznia i klasy szkolnej - diagnoza pedagogiczna, tworzenie narzędzi badawczych.
 2. Uczenie się a preferowane systemy sensoryczne.
 3. Kreatywne metody pracy z uczniami.

LICZBA GODZIN: 6


IV. Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli i jego profilaktyka

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Syndrom wypalenia zawodowego.
 2. Definiowanie źródeł stresu w sobie, szkole, relacjach z innymi.
 3. Praktyczne sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

LICZBA GODZIN: 3-6


V. Zachowania problemowe dzieci i młodzieży

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


VI. Dopalacze - nowa forma uzależnienia

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


VII. Konstruowanie programów profilaktycznych w szkole

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Miejsce profilaktyki w szkole.
 2. Poziomy profilaktyki i strategie profilaktyczne.
 3. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
 4. Zachowania ryzykowne.
 5. Zasady konstruowania programów profilaktycznych.
 6. Przykłady dobrej praktyki.

LICZBA GODZIN: 6


VIII. Szkoła Saperów, czyli jak rozminować agresję uczniów? Budowanie szkolnego systemu przeciwdziałania

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 8


IX. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie lub molestowania. Od diagnozy po trudne rozmowy z opiekunem dziecka

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


X. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XI. Profilaktyka uzaleĹźnień w szkole

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XII. ABC szkolnej profilaktyki - od dysfunkcji po ewaluację

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XIII. Sojusznicy czy wrogowie - o dobrej współpracy rodziców ze szkołą

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XIV. Akceptacja - klucz do pewności siebie

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XV. Nauka przyjazna mózgowi

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XVI. Metoda projektu w zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XVII. Zajęcia plastyczne - papierowe szaleństwa techniką origami i nie tylko

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XVIII. "Eko - klasa" od projektu do pozyskania sponsorów

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XIX. Kreatywnie na kaĹźdej lekcji

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XX. Zagrożenia w sieci. Profilaktyka i przeciwdziałanie

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXI. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja w praktyce

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXII. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXIII. Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii korygujących niewłaściwe

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XXIV. Zastosowanie różnych technik plastycznych w wykonywaniu dekoracji np. okiennych.

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXV. Uzależnienia - wyzwanie dla nauczyciela - wychowawcy.

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXVI. Jak wykorzystać głos w pracy nauczyciela?

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXVII. Nauka przyjazna mózgowi.

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XXVIII. Wybrane metody aktywizujące.

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XXIX. Zastosowanie różnych technik plastycznych w wykonywaniu dekoracji np. okiennych.

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6Powrót do Oferty szkoleń

Kursy doskonalące - zajęcia odbędą się, gdy zbierze się grupa minimum 15 osób.

I. Kurs: Sojusznicy czy wrogowie - o współpracy z rodzicami.

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


II. Kurs: Metoda projektu w procesie dydaktycznym ucznia

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Projekt jako przykład realizacji ścieĹźki międzyprzedmiotowej.
 2. Etapy tworzenia projektu.
 3. Karta pracy ucznia w projekcie.
 4. Ewaluacja projektu.

LICZBA GODZIN: 15


III. Kurs: Od podstawy programowej do własnego programu nauczania

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 16


IV. Kurs: słucham, rozmawiam, motywuję- o skutecznej komunikacji z uczniami.

ADRESAT: nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich przedmiotów

LICZBA GODZIN: 15


V. Kurs: Pomiar dydaktyczny

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Tworzenie testu jako narzędzia pomiaru dydaktycznego.
 2. Schematy punktowania zadań i oceny testu.
 3. Projektowanie i sposoby przeprowadzania ewaluacji osiągnięć uczniów.

LICZBA GODZIN: 60


VI. Kurs: siła i odporność psychiczna. jak nie dać się stresowi?

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Inteligencja emocjonalna
  • zarządzanie emocjami
  • obszary inteligencji emocjonalnej
 2. Asertywność
  • obszary asertywności
  • techniki asertywne
 3. Efektywność osobista i kreatywność
  • role pełnione w życiu
  • techniki doskonalenia kompetencji osobistych

  LICZBA GODZIN: 15


VII. Kurs: Agresja i przemoc w szkole. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Charakterystyka zjawiska- rodzaje zachowań agresywnych, przyczyny i mechanizmy powstawania agresji i przemocy.
 2. Rozpoznawanie zjawiska.
 3. Zasady przeciwdziałania- strategie pracy z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy.
 4. Współpraca z rodzicami.
 5. Program przeciwdziałania przemocy w szkole- diagnoza zjawiska, poziomy działań.

LICZBA GODZIN: 15


VIII. Kurs: Kurs kierowników wycieczek szkolnych

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Zasady opieki nad dziećmi i młodzieĹźą.
 2. Zasady turystyki i krajoznawstwa.
 3. Umiejętności organizatorskie i metodyczne.

LICZBA GODZIN: 20


IX. Kurs: Agresja i przemoc w szkole. Budowanie szkolnego systemu przeciwdziałania.

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


X. Kurs: Trening zastępowania agresji

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XI. Kurs: "Złapani w sieci". Prowadzenie sieci tematycznej współpracy i samokształcenia dla nauczycieli- wychowawców oraz pedagogów szkolnych

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XII. Kurs: Indywidualizacja w praktyce- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XIII. Kurs: Być wsparciem dla nastolatka. Mentalny niezbędnik antystresowy

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XIII. Kurs: Kurs rozwoju osobistego nauczyciela

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


Powrót do Oferty szkoleń

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych

 1. Internet nie tylko dla wtajemniczonych - ZaaroĹźenia w sieci. Profilaktyka i przeciwdziałanie.
 2. Zwalczyć przemoc bez przemocy
 3. Profilaktyka uzależnień w szkole
 4. Rozwiązywania konfliktów- mediacje w szkole.
 5. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym?
 6. O dobrej współpracy z rodzicami.
 7. Uczeń trudny czy wymagający? Budowanie strategii korygujących wobec dzieci z zaburzeniami zachowania (dla SP).
 8. Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży?
 9. Wspólna sprawa- interwencja metodą pracy wychowawczej z uczniem agresywnym.
 10. Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji.
 11. Uczeń niepełnosprawny w szkole. Dokumentowanie pracy z uczniem.
 12. Budowanie dobrego kontaktu interpersonalnego z nastolatkiem.
 13. Interwencja kryzysowa w szkole wobec dzieci i młodzieży.
 14. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 15. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
 16. Komputer zamiast projektora multimedialnego.
 17. Generator tekstów - jak szybko sprawdzić wiedzę ucznia.
 18. Skuteczne i umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy.
 19. Prezi - narzędzie z mojego warsztatu.
 20. Inne - tematyka wg potrzeb.

Powrót do Oferty szkoleń


Cennik za proponowane formy doskonalenia w akademii umiejętności pedagogicznych obowiązujący od 01.01.2015 roku
  Forma doskonalenia   Cena
  Warsztaty metodyczne   50 zł/1 os.
  Warsztaty doskonalące   100 zł/1 os.
  Szkoleniowe rady pedagogiczne   1000 zł
  Konsultacje indywidualne   50 zł
  Wydanie opinii i recenzji   100 zł
  WDN   500 zł
  Szkolenie   250 zł/1 os.
  Wykład   500 zł
  Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów   1500 zł
  Inne formy współpracy według zapotrzebowania szkół   Koszt do ustalenia

Pliki do pobrania:


Powrót do Oferty szkoleń